Zasady i warunki

GÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do stosunków prawnych między spółką Bloom Cosmetics s.r.o., z siedzibą Bernolákova 7897/11, Bratysława -  Staré Mesto 811 07, Republika Słowacka, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez

Sąd okręgowy Bratysława I, Wydz.: Gospodarczy, Wkładka nr: 140128/B, REGON: 51 228 637, NIP: 2120644295, NIP VAT: SK2120644295, jako sprzedającym (zwany dalej „Sprzedającym”), a klientem, jako kupującym (zwanym dalej „Kupującym”), w związku z zamówieniem towaru ze strony sklepu internetowego www.bloomrobbins.pl(zwanym dalej „e-sklepem”) i są integralna część każdej umowy kupna zawartej na odległość między Sprzedającym a Kupującym (zwanej dalej „Umową”).

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Sprzedający i Kupujący (zwani dalej razem „Stronami umowy” i oddzielnie

„Stroną umowy”) mogą uzgodnić na piśmie odstępstwo od OWH, które będą miały pierwszeństwo przed OWH.

1.2 Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna, która zawiera i wykonuje umowę, ale nie

w zakresie przedmiotu jej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.

1.3 Stosunki pomiędzy Sprzedającym a Kupującym reguluje w szczególności ustawa nr. 40/1964 Dz.U. Kodeksu Cywilnego, ustawa nr. 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów i ustawa nr. 102/2014 (słowacki Dz.U.) w sprawie ochrony konsumentów w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług na podstawie umowy zawartej na odległość.

 1. Zamówienie towaru i zawarcie Umowy

2.1 W sklepie internetowym Sprzedający oferuje towaru przeznaczone do sprzedaży. Częścią każdej oferty jest również nazwa towaru, jego główne cechy oraz informacje o sposobie użytkowania, a ponadto informacje o dostępności, łącznej cenie towaru, opłatach za transport, czy opłatach za korzystanie z innej metody płatności niż środki płatnicze. Prezentacja towaru, znajdująca się w sklepie internetowym, ma charakter informacyjny i nie przedstawia oferty zawarcia Umowy. Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy, w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej.

2.2 Kupujący składa zamówienie na towar, naciskając przycisk „Dodaj do koszyka” w celu dodania towaru, który zamierza nabyć, do koszyka (zwane dalej „Zamówieniem”). Po uzupełnieniu danych, wyborze sposobu transportu i płatności, Kupujący zostanie poinformowany o ostatecznej cenie zakupu towaru. Ostateczna cena zakupu obejmuje cenę za towar umieszczony w koszyku, podatek od towarów i usług, koszty dostawy i ewentualnie użycie innej metody płatności, niż środki płatnicze. Przed wysłaniem Zamówienia Kupujący: ma możliwość sprawdzenia, korekty i zmiany zamówienia. Zamówienie zostanie złożone poprzez kliknięcie na pole „Zamówienie z obowiązkiem płatności”. Sprzedający traktuje dane osobowe zawarte w zamówieniu  jako poprawne.

2.3 Wysłanie Zamówienia oznacza złożenie propozycji zawarcia Umowy.

2.4 Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową. Dostarczenie wiadomości potwierdzającej stanowi zawarcie Umowy.

2.5. Zamawiając towar, Kupujący potwierdza, iż jest świadomy, że częścią Zamówienia jest obowiązek zapłacenia ceny zakupu. Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH i je akceptuje. Kupującemu jest należycie poinformowany przed wysłaniem Zamówienia  o niniejszych OWH i ma możliwość zapoznania się z nimi.

2.6 Jeśli Sprzedający stwierdzi, że któregokolwiek z zamówionych towarów jest niedostępny lub podana cena jest niepoprawna, zaproponuje Kupującemu zawarcie Umowy w zmienionym brzmieniu. Jeżeli Kupujący zaakceptuje taką propozycję zawarcia Umowy w zmienionym brzmieniu, Umowa taka zostaje zawarta w chwili doręczenia Sprzedającemu wiadomości z akceptacją drogą elektroniczną (e-mail). Jeśli Kupujący nie zaakceptuje propozycji zawarcia Umowy w zmienionym brzmieniu, wówczas Umowa zostaje rozwiązana, Sprzedający zaś  bezzwłocznie zwróci Kupującemu cenę zakupu, jeśli została zapłacona.

2.7 Kupujący wyraża zgodę na komunikację na odległość przy zawieraniu Umowy.

 

 1. Warunki płatności

3.1 Cena towaru jest wiążąca przez okres, w którym jest widoczna w sklepie internetowym. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia Umowy na indywidualnie ustalonych warunkach. Cena towaru podana jest w PLN z podatkiem od towarów i usług oraz wszelkimi opłatami związanymi z nimi, z wyjątkiem opłat za dostawę, użycie innej metody płatności niż środki płatnicze. Opłaty za dostawę, opłaty za korzystanie z innych sposobów płatności niż środki płatnicze i ewentualne dodatkowe opłaty nie są wliczone w cenę towaru, a Kupujący zostanie o nich poinformowany w trakcie realizacji Zamówienia, a wszelkie dodatkowe opłaty zostaną odrębnie ujęte w: całkowitej ostatecznej cenie zakupu, którą Kupujący zobowiązuje się zapłacić.

3.2 O ile nie postanowiono inaczej, Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności, (i) bezgotówkowa płatność kartą płatniczą lub (ii) płatność za pobraniem.

3.3 Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail).

3.4 Sprzedający dostarczy Kupującemu fakturę drogą elektroniczną (e-mail) po dostarczeniu towaru, na co Kupujący w trakcie składania Zamówienia wyraża zgodę, w postaci dokumentu  dostarczonego z towarem.

 

 1. Warunki dostawy

4.1 Informacja dotycząca dostępności towaru i przewidywanego terminu dostawy jest podana w sklepie internetowym przy opisie towaru.

4.2 Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. Na cele niniejszego dokumentu, jako inne postanowienia rozumie się na przykład dłużej zamieszczoną informację o dostępności towaru i dłuższym przewidywanym czasie dostawy publikowaną w sklepie internetowym, na co Kupujący wyraża zgodę w chwili zamawianiu towaru. Jeśli jesteś Sprzedający

nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia towaru w terminie określonym w zdaniu pierwszym i nie dostarcza towaru nawet w dodatkowy rozsądnym terminie, jeżeli Kupujący taki wskaże, wówczas Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

4.3 Towar zostanie dostarczony w sposób, jaki Kupujący wybrał w chwili zakupu. 

O przewidywanym terminie dostawy towaru Kupującego poinformuje Sprzedający albo

kurier.

4.4 Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru. Odbiór towaru winien zostać potwierdzony pisemnie na dodatkowym dowodzie dostawy, jeśli kurier tego wymaga. Kupujący zobowiązany jest do należytego sprawdzenia przesyłki i integralność opakowania w chwili odbioru, a w przypadku odkrycia jakichkolwiek wad, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kuriera i Sprzedającego. Jeśli przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona, wówczas Kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki. Jeśli Kupujący przyjmie taką przesyłkę od kuriera, ma obowiązek opisać szkodę i zaznaczyć ją w protokole

odbioru lub protokole uszkodzenia przewożonego towaru. Jednocześnie w każdym przypadku jest konieczne bez zbędnej zwłoki, zawsze nie później niż 24 godziny, by Kupujący

powiadomił o tym fakcie Sprzedającego i przesłał mu zdjęcia uszkodzonego towaru.

W przeciwnym razie podpisując dowód dostawy Kupujący potwierdza, że przesyłka z towarem spełniła wszystkie warunki i wymagania dotyczące dostawy. W przypadku dodatkowych reklamacji dotyczących dostawy uszkodzonego lub niekompletnego towaru lub opakowania, istnieje możliwość reklamowania takiej wysyłki u Sprzedającego, jeżeli Kupujący wykaże, że reklamowane wady występowały już w towarze w chwili jego odbioru od kuriera.

4.5 W większości przypadków towar zostanie dostarczony w ciągu kilku dni od złożenia zamówienia.

4.6 Sprzedający informuje Kupującego drogą mailową o wysyłce towaru.

4.7 Sprzedający dostarcza towary wyłącznie na terytorium Słowacji, Republiki Czeskiej, Polski chyba, że Strony w indywidualnych przypadkach postanowią inaczej.

4.8 Z chwilą przejęcia towaru na Kupującego przechodzi własność zakupionego towaru. Prawo własności jednak do towaru nie przechodzi na Kupującego jeśli nie zapłacił za towar pełnej ceny zakupu.

 

 1. Odstąpienie od umowy

5.1 Kupujący ma możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od przejęcia towaru. Termin do odstąpienia od Umowy uważa się za zachowany, jeżeli:

Kupujący wysłał Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie później niż: w ostatni dzień tego okresu.

5.2 Towar uważa się za przejęty z chwilą, gdy Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia z wyjątkiem przewoźnika, odbiera wszystkie części zamówionego towaru, lub jeśli (a) towary zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, w chwili przejęcia towaru, który został dostarczony jako ostatni lub (b) dostarcza się

towar składający się z kilku części lub sztuk, w chwili przyjęcia ostatniej części lub 

lub ostatniej sztuki, lub jeśli (c) towary są dostarczane wielokrotnie w określonym czasie, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

5.3 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Umowa zostaje anulowana w całości, ponadto anulowane zostają wszelkie Umowy dodatkowe związana z Umową, od których Kupujący odstąpił. Dotyczy to również sytuacji, jeśli wraz z towarem został doręczony prezent/bonus. W tym przypadku umowa o prezencie / bonusie zostaje również anulowana, a Kupujący zobowiązany zwrócić Sprzedającemu prezent/bonus wraz z

towarem.

5.4 Kupujący poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy poprzez

jasne oświadczenie, np. pismem wysłanym na adres Sprzedającego lub na e-mail (zwane dalej „Powiadomieniem o odstąpieniu”). W tym celu Kupujący może Skorzystać również z formularza odstąpienia od umowy, który jest dołączony do niniejszych OWH i który można pobrać ze sklepu internetowego klikając w poniższy link

 

5.5 Po odstąpieniu od Umowy Kupujący jest zobowiązany do osobistego wydania towaru Sprzedającemu lub odesłania go na jego adres. Towar powinien być w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu, które zapobiegnie jego uszkodzeniu podczas transportu, w stanie kompletnym, łącznie ze wszystkimi akcesoriami, które zostały dostarczone wraz z towarem. Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia pochodzenia towaru np. załączając oryginał lub kserokopię dowodu zakupu, gwarancję (jeżeli została dostarczana z towarem) lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

5.6 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie środki, które od Kupującego przyjął na mocy Umowy lub w związku z nią, w tym koszty dostawy

i wysyłki oraz inne ewentualne koszty i opłaty poniesione, a mianowicie nie później niż 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedający zwróci Kupującemu środki w taki sam sposób, jakiego Kupujący użył przy swojej płatności, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Takie uzgodnienie nie będzie jednak wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat. Sprzedający nie jest obowiązkowy zwrócić Kupującemu dodatkowe koszty, jeżeli Kupujący wyraźnie wybrał inny sposób; dostawy, niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego.

Jako dodatkowe koszty rozumie się różnicę między kosztami sposobu dostawy, którą Kupujący wybrał a kosztami najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego.

5.7 Po odstąpieniu od Umowy Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedającemu lub osobie przez niego upoważnionej do przejęcia towaru.

5.8 Po odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towaru, Sprzedający nie jest zobowiązany do  zwrotu na rzecz Kupującego ceny zakupu i płatności zgodnie z poprzednim paragrafem przed  dostarczeniem towaru Sprzedającemu lub do czasu udowodnienia przez Kupującego zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zaproponuje osobisty odbiór towaru lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

5.9 Kupujący zobowiązany jest odesłać Towar Sprzedającemu lub przekazać go jemu

lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru towaru nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający zaproponuje  osobisty odbiór towaru lub  za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący dostarczył towar do przewozu nie później niż w ostatni dzień tego terminu.

5.10 Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które powstało w wyniku

takiego obchodzenia się z towarem, która wykracza poza niezbędne do określenia jego  właściwości i funkcjonalności.

5.11 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest:

 • sprzedaż towarów ulegających szybkiemu pogorszeniu jakości lub zepsuciu,
 • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne 

zostało naruszone po dostarczeniu, lub

 • sprzedaż towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, mogą być nierozdzielnie związane z innymi towarami.

5.12 Do czasu odebrania towaru przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w dowolnej chwili, jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające mu dostarczenie towaru  na uzgodnionych w Umowie warunkach, np. niedostępność towaru u producenta lub dostawcy,  lub zmiana ceny towaru.  Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie  niezwłocznie po ustaleniu i bezgotówkowym zwróceniu mu ceny zakupu na wskazany przez niego rachunek.

 

 1. Warunki gwarancji i procedura reklamacyjna

6.1 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, by zakupiony przez niego towar był zgodny z Umową. Oznacza to, że jest on odpowiedzialny za zapewnienie, że towar posiada jakość i wykonanie wymagane w Umowie, opisane przez niego lub przez producenta, lub oczekiwane na podstawie reklamy towaru, lub zwyczajowe dla tego rodzaju rzeczy.  Ponadto Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby towar spełniał wymagania przepisów prawa, był w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i odpowiadał celowi, do którego rzecz jest przeznaczony  lub do którego jest normalnie używany.

6.2 Jeżeli na towarze nie ma określonego dłuższego okresu, okres gwarancji wynosi 24 miesiące, z  wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące prawo. Jeżeli na sprzedanym towarze, jego opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji zaznaczono datę ważności, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu. Jeżeli jednak na towarze jest podana data ważności, okres gwarancji trwa tylko do upływu daty ważności.  W przypadku towarów przeznaczonych do dłuższego użytkowania przepisy szczególne przewidują okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Okres gwarancji przekraczający 24 miesiące może dotyczyć tylko części towaru.

6.3 Okres gwarancji zaczyna biec od momentu odbioru towaru przez Kupującego.  Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez przesłanie reklamowanego towaru na adres Sprzedającego. Przed wysłaniem reklamowanego towaru i rozpoczęciem procedury reklamacyjnej, Sprzedający zaleca Kupującemu przesłanie drogą e-mailową zdjęcia reklamowanego towaru, w celu nieformalnej oceny stanu towaru i uzyskania niezobowiązującej informacji o ewentualnym dalszym postępowaniu i wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku reklamacji Kupujący zobowiązany jest udowodnić pochodzenie towaru np. za pomocą faktury, karty gwarancyjnej, jeśli była dołączona do towaru lub w inny możliwy do udowodnienia sposób. Jednocześnie Kupujący ma obowiązek opisać, w jaki sposób wada występuje.

6.4 W przypadku wady towaru możliwej do usunięcia, Kupujący ma prawo do jej nieodpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki. Zamiast usunięcia wady Kupujący może zażądać wymiany towaru lub jeżeli:

wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, o ile Sprzedający nie ponosi niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub wagę wady.  Sprzedający, zamiast usunięcia wady, zawsze może wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad, o ile nie spowoduje to poważnych utrudnień dla Kupującego.

6.5 W przypadku wady towaru, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie towaru jako towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy.  Kupującemu przysługują te same prawa nawet, gdy wady można usunąć, ale nie może on właściwie korzystać z towaru ze względu na ponowne pojawienie się wady po jej usunięciu lub z powodu większej liczby wad. Ponowne wystąpienie wady po jej usunięciu oznacza, że wada, która została usunięta co najmniej dwukrotnie w okresie gwarancyjnym, wystąpi po raz trzeci.

W przypadku innych nienaprawialnych wad Kupującemu przysługuje odpowiednia zniżka od ceny towaru.

6.6 Sprzedający ustali sposób rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w trudnych przypadkach nie później niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena stanu technicznego towaru, nie później niż do 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po upływie tego terminu Kupującemu przysługują takie same prawa, jak gdyby była to wada, której nie można usunąć.

6.7 Składając reklamację, Sprzedający wystawia pisemne potwierdzenie.  Sprzedający wystawi pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji.

6.8 Jeżeli Kupujący złoży reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, Sprzedający może rozpatrzyć reklamację przez odrzucenie wyłącznie na podstawie profesjonalnego osądu. Niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny Sprzedający nie będzie wymagał od Kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej oceny ani innych kosztów związanych z oceną profesjonalną.

6.9 Jeżeli Kupujący zgłosi reklamację towaru po upływie 12 miesięcy od zakupu, a Sprzedający ją odrzuci, w dowodzie rozpatrzenia reklamacji wskażemy, do kogo można wysłać towar do profesjonalnej oceny. Jeżeli Kupujący wyśle towar do profesjonalnej oceny do wyznaczonej osoby, koszty profesjonalnej oceny, jak również wszelkie inne związane z nią, celowo poniesione koszty, ponosi Sprzedający, niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny. Jeżeli Kupujący udowodni odpowiedzialność Sprzedającego za wadę w oparciu o fachową oceną, może ponownie złożyć reklamację. Okres gwarancji nie płynie podczas profesjonalnej oceny. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie koszty poniesione w celu profesjonalnej oceny, a także wszelkie związane z tym celowo poniesione koszty w terminie 14 dni od dnia ponownego zgłoszenia reklamacji.  Sprzedający nie odrzuci ponownie takiej reklamacji.

6.10 Gwarancja nie obejmuje zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem lub wad spowodowanych niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem towaru.

6.11 Do okresu gwarancji nie wlicza się okresu od skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady do momentu, w którym Kupujący był zobowiązany do odbioru towaru po zakończeniu usuwania wad. W przypadku wymiany okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru.

6.12 Wraz z towarem może być dostarczona karta gwarancyjna. Jeśli nie zostanie dostarczona, zostanie zastąpiona fakturą.

 

 1. Alternatywna metoda rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR)

7.1 Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedający rozpatrzył jego reklamację  lub jeśli uważa, że ​​Sprzedający naruszył jego prawa, ma prawo zwrócić się 

do Sprzedającego z żądaniem zadośćuczynienia.

7.2 Jeżeli Sprzedający odpowiedział na żądanie Zadośćuczynienia Kupującego w sposób 

negatywny lub nie odpowiedział na nie w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, Kupujący zgodnie z Ustawą nr. 391/2015 (słowacki Dz.U.) w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w celu ochrony ich praw konsumenckich, ma prawo do przedłożenia alternatywnej metody rozstrzygania sporów podmiotowi ADR.  Nie wpływa to na możliwość zwrócenia się przez  Kupującego do sądu.

7.3 Alternatywne rozwiązanie sporu konsumenckiego rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku przez Kupującego. Wniosek  musi zawierać wymagane przez prawo kwestie i może być złożony na piśmie w formie papierowej, elektronicznej lub ustnie w protokole.  W celu złożenia wniosku Kupujący może skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej podmiotu ADR. Podmiot ADR zobowiązany jest do działania w sposób niezależny, bezstronny, z należytą starannością zawodową, w celu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem ochrony praw i słusznych interesów stron sporu.  Jeżeli strony sporu mają interes w znalezieniu polubownego rozwiązania sporu, podmiot ADR sporządza projekt porozumienia w sprawie rozstrzygania sporów. Zawarta umowa jest wiążąca. Jeżeli między stronami sporu nie dojdzie do porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia sporu, a podmiot ADR uzna, że ​​Sprzedający naruszył prawa Kupującego, kończy on postępowanie ADR, 

wydając niewiążącą, uzasadnioną opinię. Podmiot ADR odroczy złożenie wniosku, jeśli nie będzie jasne, czy Sprzedający naruszył prawa Kupującego. Alternatywne rozstrzyganie sporów jest bezpłatne. Jednakże podmiot ARD może obciążyć Kupującego opłatą w wysokości maksymalnie 5 EUR z VAT.

7.4 Podmiotami ADR jest Słowacka Inspekcja Handlowa (www.soi.sk) lub inne podmioty zarejestrowane na liście podmiotów ADR prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (www.mhsr.sk). W przypadku sporu transgranicznego, Kupujący ma również prawo zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (www.esc-sr.sk), które udostępni mu adres do doręczeń, adres elektroniczny lub kontakt telefoniczny do podmiotu ADR właściwego do rozstrzygnięcia sporu.  Kupujący ma również prawo do alternatywnej metody rozstrzygania sporów za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Stosunki pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki 

Słowackiej. Jeżeli stosunek zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), 

podlega on prawu słowackiemu. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.2 Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem komunikacji na odległość i może być zawarta w języku słowackim lub polskim.

8.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy.

8.4 W przypadku jakichkolwiek pytań, reklamacji, sugestii lub próśb o zadośćuczynienie, 

Kupujący może w każdej chwili skontaktować się ze Sprzedającym, na przykład mailowo 

na adres hello@bloomrobbins.pl lub telefonicznie pod numerem +421 908 740 020.

8.5 Organem nadzorczym w obszarze działalności handlowej jest Wydział Handlu, 

Urząd Okręgowy w Bratysławie, Tomášikova 46, 832 05 Bratysława

(https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=3, 09610 46

200). Organem nadzorczym w zakresie Ochrony Danych Osobowych jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława.(www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2 3231 3214). Organem nadzorczym w zakresie Ochrony Konsumentów jest Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą Prievozská 32, 827 99 Bratysława (www.soi.sk, ba@soi.sk, 02/58 27 21 72).

8.6 Treść OWH może być w każdej chwili jednostronnie zmieniona przez Sprzedającego.  Nowe OWH wejdą w życie z dniem ich opublikowania w sklepie internetowym, a tym samym OWH obowiązujące do tego czasu zostaną anulowane. Niniejsze postanowienie pozostawia bez uszczerbku prawa i obowiązki Kupującego wiążące przed wejściem w życie nowych OWH.
8.7 Ze względu na sposób zawarcia Umowy, Umowa nie zostanie u nas specjalnie zapisana i dostępna na żądanie. OWH będą dostępne w sklepie internetowym.